خدمات پشتيباني

لطفا فرم زیر را برای رسیدگی به مشکل بوجود آمده تکمیل و ارسال فرمایید
نام کارفرما(*)
لطفا نام کامل را تایپ کنید

نام پروژه(*)
لطفا نام پروژه را وارد کنید

تاريخ ايراد بوجود آمده : (*)
لطفا تاريخ ايراد بوجود آمده را ثبت کنید

نام مدير پروژه :
ورودی نامعتبر است

دستگاه داراي مشكل : (*)
لطفا قسمت دارای مشکل را انتخاب کنید

شرح دقيق مشكل :
ورودی نامعتبر است

شماره دوربين (مربوط به ايرادات دوربين) :
ورودی نامعتبر است

ايراد بوجود آمده : (*)
گزینه ایراد بوجود آمده را انتخاب کنید

شماره فاكتور :
ورودی نامعتبر است

نوع پشتيباني :
ورودی نامعتبر است

توضيحات :
ورودی نامعتبر است

ايميل :
ورودی نامعتبر است