راهنماي نصب سيستم دزگير كلاسيك

ترمينالهاي ورودي
 

ترمينال ورودي A.C :اين ترمينال جهت وصل جريان 220 ولت شهري پيش بيني شده است .

ترمينال ورودي BATT : اين ترمينال كه با كلمه BATT  و علامت + و- مشخص شده ترمينال + به پين مثبت باتري وترمينال + تلفن كننده وصل و نيز ترمينال - دستگاه دزگير به پين منفي باتري و ترمينال – دستگاه تلفن كننده وصل ميشود .

(نكته: حتما جريان تغذيه دستگاه تلفن كننده را به اين ترمينالها وصل كنيد)

 

ترمينال خروجي SP : اين ترمينال جهت وصل اسپيكريا بلندگو طراحي شده است .

(نكته :در اين ترمينال جهت + و- بودن اسپيكر يا بلندگو مهم نيست)

 

ترمينال خروجي SIR يا SIN : اين ترمينال خروجي آژير مي باشد كه با علامت + و-  مشخص ميشود كه خروجي + به مثبت آژير و خروجي – به منفي آژير وصل ميشود و همچنين از اين ترمينال خروجي جهت وصل تحريك + دستگاه تلفن كننده نيز به ترمينال مثبت دستگاه دزگير استفاده ميشود.

 

ترمينال ورودي AUX : اين ترمينال داراي جريان 12 ولت ميباشد كه نيز جهت تغذيه چشم موشنها وديگر سيستمهاي كه نياز به جريان 12 ولت دارند پيش بيني شده كه با رعايت جهت ترمينال + AUX  را به مثبت چشمها و – منفي AUX  را به منفي چشمها وصل مي كنيد،تغذيه كليه چشمها را باحفظ جهت به طور موازي به هم وصل كنيدسپس با رعايت جهت صحيح به ترمينال Aux وصل كنيد،) فيوز AUX  5/0 آمپر است (

(نكته : هرگز از سيم به جاي فيوز استفاده نكنيد)

(نكته:به هيچ عنوان براي تغذيه دستگاه تلفن كننده از اين ترمينال استفاده نكنيد )

نكته : در صورت عدم خروجي جريان 12 ولت از اين ترمينال حتما از سلامت فيوز AUX  نصب شده بر روي برد اطمينان حاصل فرماييد)

 

ترمينالهاي ورودي Z1، Z2، Z3، Z4 :اين ترمينالها جهت اتصال به خروجي آلارم چشم موشن ها وصل ميشود كه معمولاZ1  به چشمهاي موشن اختصاص داده ميشود و همچنين خروجي آلارم دتكتور دود وديگر سنسورها مانند سنسور ارتعاشي(لرزشي) را نيز ميتوان به اين ترمينال متصل كرد .

 

ترمينال ورودي TAMPER: اين ترمينال كه بايد در حالت عادي كاملا بسته باشد( N.C) به ورودي هاي tamper سنسورهاي شما ويا همان چشم موشن وصل مي شود.

(نكته: از اين ترمينال براي اتصال كوتاه يا همان قراردادن كليد تله پشت درب باكس آژير نيز استفاده ميشود)

(نكته : در صورت عدم استفاده از اين ترمينال حتما جامپر را در داخل اين ترمينال وصل كنيد)

تعريف ريموت كنترل خام براي دزگير كلاسيك
حذف همه ريموت ها
تنظيم مدت زمان آژير
نكات ايمني در مورد دستگاه هاي دزگير كلاسيك
نحوه راه اندازي سيستم تلفن كننده كلاسيك