نظارت بر پروژه ی سیستم دوربین  مدار بسته نیروگاه نیشابور