ليست گلچيني از پروژه هاي انجام شده توسط شركت فخر ايمن شرق.

  •  اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) رستوران سوپر استار تندیس.
  •  اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) رستوران دارتلا شعبه مجتمع فنی.
  •  اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) رستوران دارتلا شعبه نهج البلاغه.
  •  اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) رستوران دارتلا شعبه پامنار.
  •  اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) رستوران دارتلا شعبه الماس ایران.
  • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) رستوران پاک.
  • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) IP و Wireless رستوران البرز.