ليست گلچيني از پروژه هاي انجام شده توسط شركت فخر ايمن شرق.

 

  •  اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) دفترخانه دادجویان مهر