< 11 راھكار اصلي در مديريت زمان - شركت فخر ايمن شرق
دوربین مدار بسته
دوربین مدار بسته
  • Fakhr Imen
  • Fakhr Imen
  • Fakhr Imen
123
دوربین مدار بسته - فخرایمن شرق – نماینده انحصاری دوربین مدار بسته گرین : این سایت کاملترین و جامعترین سایت در زمینه اطلاع رسانی و آموزش کلیه مفاهیم مربوط به دوربین مدار بسته بوده و با هدف اصلاح و بروز کردن این فرهنگ و آشنایی هر چه بیشتر با شرکت فخرایمن شرق طراحی شده است در این سایت می خوانید: دوربین مدار بسته گرین دوربین مدار بسته صنعتی، دوربین مدار بسته دام، دوربین مدار بسته تحت شبکه (IP)، دوربین مدار بسته دید در شب(IR)، دوربین مدار بسته مخفی (Pinehole)، کیبورد کنترل دوربین مدار بسته اسپیددام، انواع DVR های IP base و استندالون و ...)، کلیه پروژه های انجامی به صورت مصور بوده با هدف آموزش و اطلاع از نحوه انجام پروژه ها توسط فخر ایمن شرق و همچنین مهارت و تجربه کادر فنی این شرکت، جداول مربوط به مقایسه تصویری و مشخصاتی دوربین مدار بسته از نظر کیفیت، شرایط اخذ نمایندگی دوربین های مداربسته Green انگلستان، مقالات تخصصی کاربردی و کامل در زمینه دوربین مدار بسته و مدیریتی، تاریخچه و عهدنامه فخر ایمن شرق، بیانیه ها و منشورها، مدارک بین المللی کارکنان، و... .

11 راھكار اصلي در مديريت زمان

    

نويسنده : ارجمند، وحید

سال انتشار 1386

چكیده

شما به طور قطع مقالات و كتب فراواني را در رابطه با مديريت زمان مطالعه كرده ايد اما ما در اينجا با عنوان كردن

١١ كلید اصلي در مديريت زمان سعي داريم كه شما را بلافاصله به ھدف نھايي خود كه ھمان از دست ندادن زمان و

مديريت صحیح وقت است ھدايت كنیم.

. منبع : روزنامه ايران، دوشنبه 1 مرداد 1386 ، سال سیزدھم، شماره 3694 ، صفحه 13

كلیدواژه : راھكارھاي مديريت زمان

-1 مقدمه

بحث مديريت زمان سال ھاست كه ذھن افراد و صاحب نظران گرايش ھاى مختلف خصوصاً علماى مديريت را به

خود مشغول كرده است و تاكنون دوره ھاى آموزشى و سمینارھاى تخصصى فراوانى در رابطه با مديريت زمان برپا

شده است اما سؤالى كه مطرح است اين است كه آيا واقعاً ما توانسته ايم بر زمان احاطه پیدا كرده و آن را تحت

كنترل خود درآوريم؟

مفھومى كه در مديريت زمان ھمگان از آن غافل مانده اند اين است كه ما بايد خود را اداره كنیم نه زمان را. زيرا در

حقیقت زمان اداره ناشدنى است و در حال گذر است و اين ما ھستیم كه بايد از زمان به درستى استفاده كرده و از

آن بھره ببريم. بنابر نظر برخى از علماى مديريت، مديريت زمان در واقع ھمان مديريت بر خويشتن است و جالب

است بدانید كه مھارت ھايى كه ما براى اداره كردن ديگران نیاز داريم ھمان مھارت ھايى است كه براى اداره كردن

خود به آن نیازمنديم و از آنھا بھره مى بريم مانند توانايى ھاى مديريت و برنامه ريزى، رھبرى كنترل، مديريت منابع و

غیره.

شناخت درست و به موقع عواملى كه وقت ما را ھدر مى دھند بسیار مھم است چون بدين ترتیب راه درمان

بیمارى اتلاف وقت را كوتاه خواھیم كرد. بد نیست اندكى با خود تأمل كرده و از خود بپرسیم كه وقت روزانه ما صرف

چه امورى مى شود؟

-2 راھکارھای اصلی مدیریت زمان

شما به طور قطع مقالات و كتب فراوانى را در رابطه با مديريت زمان مطالعه كرده ايد اما ما در اينجا با عنوان كردن

١١ كلید اصلى در مديريت زمان سعى داريم كه شما را بلافاصله به ھدف نھايى خود كه ھمان از دست ندادن زمان و

مديريت صحیح وقت است ھدايت كنیم. پسبا ما ھمراه شويد.

-1-2 مديريت زمان دانششخصى است

ھمان گونه كه شبانه روز مقدار مشخص و ثابتى از زمان را به خود اختصاص مى دھد و ھیچ گاه كمتر و يا بیشتر

از ٢۴ ساعت نخواھد شد و اين اصل را ما در زندگى خود پذيرفته ايم بايد اين نكته را نیز بپذيريم كه اين ما ھستیم

كه بايد زمان خود را تنظیم كنیم. ما ھرگز نمى توانیم اين ٢۴ ساعت را افزايش و يا كاھشدھیم اما با برنامه ريزى

صحیح مى توانیم بھره خود از اين زمان معین را بیشتر كنیم.

٢-2 - نشتىھاى زمان را بیابید

ھمواره _____به دنبال نشتى ھاى زمان باشید و ببینید كه زمان شما در كجاھا بیشتر ھدر مى رود و پساز يافتن اين

زمان ھا سعى در كنترل آن داشته باشید و سعى در اختصاص آن براى كارھاى گوناگون داشته باشید.

٣-2 - به دنبال اھدافىاز مديريت زمان باشید

اولین گام در مديريت زمان حذف كردن اوقاتى است كه به صورت بى رويه ھدر مى رود. اگر شما موفق به حذف

اين زمان ھا شديد بدانید كه اولین گام را در اين راه برداشته ايد.

۴-2 - الگوبردارى از طرح مديريت زمان

ھمواره سعى در الگوبردارى از يك برنامه مديريت زمان داشته باشید و در طرح الگوبردارى شده اھداف و اولويت

ھاى خود را بنويسید و آنھا را مرتب كنید و سپس اولويت ھاى غیرضرورى را حذف كنید و سپس اھداف بلندمدت و

میان مدت خود را نیز شناسايى كرده و سعى در به انجام رساندن آن داشته باشید. اين اھداف تعیین شده بايد

دست يافتنى و در عین حال آرمانى باشد تا سبب تحريك شما براى تلاش و كوشش شود و اين نكته را فراموش

نكنید كه ھیچ گاه سعى در كپى بردارى از ساير طرح ھا نداشته باشید.

۵-2 - استفاده از ابزارھاى كمكى در مديريت زمان

ھمواره سعى در استفاده از تكنولوژى ھاى روز در زمینه برنامه ريزى براى مديريت زمان خود داشته باشید.

استفاده از نرم افزارھاى رايانه اى و نیز امكانات گوشى ھاى ھمراه از اين نكات است. به عنوان نمونه آيا شما تا به

تلفن ھمراه خود استفاده كرده ايد؟ Reminder حال از

۶-2 - اولويت بندى

به صورت روزانه و ھفتگى كارھاى خود را اولويت بندى كنید تا در زمان شما صرفه جويى شود.

٧ -2 - استفاده از تفويضاختیار

از اصل تفويض اختیار در كارھاى غیرضرورى ھمواره استفاده كنید و ھیچ گاه سعى در تك روى در انجام امور

نداشته باشید و بدانید ھمواره كسانى ھستند كه توانايى انجام صحیح كارھاى مورد نظر شما را دارا مى باشند.

پس بعضى از كارھا را بر عھده آنھا گذاشته و خودتان را مشغول امور كم اھمیت نكرده و صرفاً به امور كلیدى

بپردازيد.

٨-2 - از انجام كارھاى تكرارى بپرھیزيد

سعى در انجام امور تكرارى نداشته باشید و سعى كنید كارھاى تكرارى را مانند كارھاى كم اھمیت به ديگران

واگذار كنید.

٩-2 - تعیین محدوده زمانى

براى كارھاى زمان بر يك حداكثر زمان را در نظر گرفته و پساز پايان زمان تعیین شده كار مورد نظر را تعطیل كرده

و به ھیچ وجه ديگر به آن نپردازيد و ادامه كار را به روز آينده و زمان تعیین شده بعدى موكول كنید.

١٠-2 - سازماندھى سیستم ھا

در انجام امور روزانه از سیستم ھاى موجود و كارا استفاده كنید و سعى در تغییر سیستم ھا از سیستم ھاى

سنتى به سیستم ھاى جديد داشته باشید، ھرگز از يك سیستم قديمى به دلیل عادت كردن به آن حمايت نكرده و

ھمواره به دنبال سیستم ھاى جديد و بھره ور باشید و براى انجام كارھاى خود حتماً از يك الگوريتم استفاده كنید.

يعنى مراحل انجام كار را در لحظات بیكارى پیش خود مرور كرده و سعى كنید حالات نفى سیستم را نیز پیش بینى

كرده و از قبل براى آن راه حلى بینديشید و نه در موقع بروز اين گونه از عوامل.

١١-2 - از انتظار بیھوده بپرھیزيد

ھمواره در جلسات و قرار ملاقات ھا به موقع حاضر شويد و از ديگران نیز چنین انتظارى داشته باشید و مطمئن

باشید كه وقت اضافى براى ھدر دادن نداريد و در صورت ھدر رفتن اين گونه از وقت ھا ديگر قابل جايگزينى نیستند و

در انتھا ھیچ گاه فراموشنكنید كه زمان ارزشمندترين سرمايه براى ھر فرد، گروه و سازمان است كه با ديگر سرمايه

ھا به ھیچ عنوان قابل مقايسه نیست، اين سرمايه غیرقابل خريدارى و نیز غیرقابل تولید است. پس بايد به خوبى از

آن مراقبت و محافظت به عمل آورد.

 منبع : دوربین مدار بسته

 

انواع دوربین مدار بسته :

دوربین مدار بسته صنعتی - دوربین مدار بسته دام (سقفی) - دوربین مدار بسته بیرونی - دوربین مدار بسته ضد ضربه - دوربین مدار بسته صنعتی WDR - دوربین مدار بسته دام WDR - دوربين هاي مدار بسته ديد در شب (IR) - دوربین مدار بسته تحت شبكه (IP) - دوربین مدار بسته چشمی درب - دوربین مدار بسته کوچک - دوربین مدار بسته اسپیددام - دوربین مدار بسته آنالوگ مگاپیکسل (HD-SDI) - لنز دوربین مدار بسته - باکس DVR استندالون - باکس NVR استندالون - باکس HD-SDI استندالون - Mobile DVR - مانیتور LCD DVR - مانیتور دوربین مدار بسته

فروشگاه خرازی پروتز سینه لیزر لیپولیز ژنیکوماستی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس پروتز سینه بزرگی سینه آقایان جراحی زیبایی شکم تزریق چربی لیزر لیپولیز تزریق بوتاکس درمان هموروئید با لیزر درمان شقاق درمان فیستول مقعد با لیزر درمان كیست مویی با لیزر جدیدترین روش درمان فتق بهترین جراح بیماریهای نشیمنگاه